Pedagógiai tájékoztatás

A terület célja, hogy egyrészt a Waldorf-pedagógusokat támogassuk a Waldorf-pedagógiai szakirodalomhoz való hozzáférésben, másrészt, hogy a Waldorf-pedagógia iránt érdeklődőkben felmerült kérdéseikre válaszokat adjunk.

 

E tájékoztatást egyrészt kiadványaik terjesztésével, másrészt online tartalmak megosztásával végezzük.

 

A terület harmadik feladata az Educatio kosár jó gyakorlatai között megtalálható Waldorf jó-gyakorlat értékesítése. A jó gyakorlatok olyan nevelési, tanítási módszerek, amelyek a pedagógiai munkában alkalmazhatóak. A  jó gyakorlatokat több helyszínen is kínáljuk, országszerte öt óvodában és hét iskolában várjuk az érdeklődőket sok szeretettel.

 

További információ: Liszka Andrea
+36-30-327-3611

 

Iskolás jó gyakorlatok:
Epochális oktatás az általános iskolában
A bemutatásra kerülő jó gyakorlat segíti a kulcskompetenciák fejlesztését, mivel az epochális oktatás szerkezetileg biztosítja az elmélyülés és a feladatokra való összpontosítás lehetőségét, a nyugodt és alapos tevékenységek sorát, az életkori sajátosságokhoz és az egyénileg eltérő igényekhez alkalmazkodó tempót és ugyanakkor önálló gondolkodásra és cselekvésre ösztönzi a gyerekeket.
Epochális rendszerű oktatás a gimnáziumban
Sok gimnáziumi tanár kollégát foglalkoztat a kérdés, hogy hogyan valósítható meg az epochális oktatás, hogyan lehet valóban hatékonyan kihasználni a tantárgytömbösítés adta lehetőségeket a gimnáziumban, ahol komoly elvárásoknak kell megfelelni. Az általunk kínált jó gyakorlatból választ kaphatnak e kérdésre.
Számolás, mozgás, ritmus
A mozgás és számolás összekapcsolása, a mozgáson alapuló játékos tevékenység  nagyban segíti a gyerekek matematikai képességeinek fejlődését. Ezenkívül a mozgást kísérő beszéd, a számlálás elősegíti az alapvető matematikai fogalmak értését, elmélyülését, s a mozgásban átélt öröm közelebb viszi a tanulókat magához a matematika tantárgyhoz. Az itt bemutatott jó gyakorlat az NFT 1. HEFOP programjának is részét képezte.
Támogató tevékenységek – képességfejlesztés az írás-olvasás során
A mozgás, beszéd és gondolkodás közötti kapcsolatnak kulcsszerepe van az anyanyelvtanítás minden területén. Éppen ezért az írás előkészítő gyakorlatoknak lényeges szerepük van az írás tanulását megelőzően és annak támogatásában. E jó gyakorlat átvételével támogathatják a gyerekek finom mozgásának és kézügyességének alakulását; fejleszthetik figyelmüket, gondolkodásukat; megerősíthetik az emlékező és a térbeli tájékozódó képességüket, az oldaliság és a sorrendiség tudatosságának kialakulását.
Írástanulás – Képtől a betűig
Aki olvasni tanul, az az absztrakt jelek világába lép be. Ez az átállás sok gyerek számára nehezebb, mint gondolnánk. Az átállást azzal lehet megkönnyíteni, ha a betűk először képek alakjában mozgatják meg a fantáziát, s a gyerekek így fogadják be őket. Az írás tanulásnak ezt a módját – mely a képtől vezet el a betűig – korántsem csak azoknak a gyerekeknek javasoljuk, akiknek az írás-olvasás különös nehézséget jelent, hanem mindenkinek. Hiszen minden gyereknek jó, ha vidáman és biztosan sajátíthatja el az írás-olvasás alapjait.
A szülőkkel folytatott együttműködő munka minőségének javítása
Az iskolának, a benne tevékenykedő pedagógusoknak a gyermekek, fiatalok nevelésén túl dolga van a szülőkkel is. Megnyerésük az iskola pedagógiai elképzelésének és a közös pedagógiai gondolkodásnak a tanuló szempontjából döntő jelentőségű. Fontos lenne eszközöket találni a szülőkkel való együttműködés kialakításához. A program az e téren a Waldorf-pedagógiában jól működő formákat, gyakorlatokat igyekszik átadni.

 

Óvodás jó gyakorlatok:
Festés a Waldorf-óvodában
Jelen jó gyakorlat átvevői elsajátíthatják, hogyan adjanak teret a kisgyermek szabad önkifejezésének; hogyan fejlesszék figyelmét, énképét és önbizalmát; hogyan biztosítsák a saját tapasztalás lehetőségét, valamint a szunnyadó kreativitás felszínre kerülését egy örömteli tevékenység, a festés által.
Ritmikus játék kialakítása dalokból, versekből, mondókákból 
Az érdeklődők megtanulhatják, hogyan használhatják kreativitásukat, hogyan állíthatnak maguk is össze egy jól felépített ritmikus körjátékot annak érdekében, hogy ezen keresztül fejlesszék a kisgyermekek test és térérzékelését, figyelmét, a ritmusos mozgások átélésével finommotoros- és nagy-mozgásukat; a gyermekek utánzóképességére hagyatkozva figyelmüket a természet és az ünnepek változásaira irányítsák s a rendszeres ismétléssel biztonságérzetüket növeljék.
Szülői estek
A jó gyakorlat elsődleges célja, hogy az óvónőnek segítséget nyújtson abban, hogy az „óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyerekek fejlődését” (Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja) Az érdeklődők választ kaphatnak arra a kérdésre, hogy hogyan változtathatják a szülői értekezleteket az óvónők és a szülők közötti együttműködés jó hangulatú színterévé.